Praktijkvoorwaarden en privacywetgeving

Algemene voorwaarden

 1. Indien cliënt na het eerste kennismakingsgesprek een nieuwe datum heeft afgesproken voor een vervolggesprek, is er sprake van een behandelingsovereenkomst. Deze behandelings-overeenkomst wordt op schrift vastgelegd.
 2. De behandelingsovereenkomst is tweeledig;
  • De therapeut en de cliënt gaan een relatie met elkaar aan voor een bepaalde periode in de verhouding therapeut–cliënt.
  • De behandeling heeft betrekking op de door de cliënt aangedragen hulpvraag en behandeldoelen. Deze kunnen lopende het traject worden bijgesteld, c.q. gespecificeerd.
 3. De therapeut is niet aansprakelijk voor behaalde doelstellingen. De cliënt blijft zelf verantwoordelijk voor het proces. Het is daarom van belang dat de cliënt aangeeft wat eventueel de therapie kan bemoeilijken, zodat de therapeut hierop kan inspelen of een afweging kan maken of therapie haalbaar is. Evaluatie kan te allen tijde, zowel door therapeut als cliënt worden geïnitieerd.
 4. De overeenkomst kan op de volgende manieren of door de volgende omstandigheden worden beëindigd:
  • Therapeut en cliënt bepalen in gezamenlijk overleg dat er geen sessies meer nodig zijn.
  • Cliënt geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail dat men geen sessies meer wil afspreken.
  • De therapeut geeft aan, mondeling, schriftelijk of via e-mail geen sessies meer te zullen geven.
  • Cliënt houdt zich herhaaldelijk niet aan de algemene bepalingen uit deze behandelings-overeenkomst of aan afspraken die gedurende de sessies zijn gemaakt tussen cliënt en de therapeut.
  • De therapeut is van mening dat in verband met de problematiek van de cliënt en de competentie van de therapeut, de therapeut niet bekwaam is om de cliënt te begeleiden. Dit is in ieder geval aan de orde als de problematiek direct verband houdt met contra-indicaties.
 5. De overeenkomst eindigt van rechtswege indien er geen sessie afgesproken is voor een termijn van langer dan drie maanden na de laatst gehouden sessie, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken tussen therapeut en cliënt.
 6. Bij het aangaan van de overeenkomst wordt voor een te houden sessie een bedrag per sessie afgesproken. Dit is opgenomen in de behandelovereenkomst. De cliënt rekent direct na de sessie af via een betaalverzoek of, als dit wordt afgesproken, door overmaken van het bedrag op de factuur. De factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. Als de tijd wordt overschreden met meer dan 5 minuten wordt dit in rekening gebracht. De therapeut en cliënt zijn beiden verantwoordelijk voor het bewaken van de tijd. Telefonische, whatsapp of email consulten kosten 25 euro per kwartier (voor meer informatie zie betalingsvoorwaarden).
 7. Indien verhinderd dient een afgesproken sessie 24 uur van te voren te worden afgemeld. De therapeut brengt de kosten voor deze gemiste sessie in rekening indien de cliënt zich niet tijdig heeft afgemeld, ongeacht de reden voor afmelding. Dit geldt ook als de cliënt, om welke reden dan ook, niet komt op afgesproken tijd en dag.
 8. De therapeut houdt een dossier bij van aantekeningen van de gehouden sessies en andere relevante documenten, dat op diens verzoek door de cliënt kan worden ingezien. Per 1 januari 2020 wordt het dossier conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. Verder bestaat er inzagerecht voor nabestaanden.
 9. De therapeut houdt zich aan geheimhoudingsplicht. Gegevens van de cliënt worden alleen met diens uitdrukkelijke goedkeuring aan derden (artsen en andere therapeuten) overhandigd of medegedeeld.
 10. Indien cliënt, diens huisarts of andere behandelaar een schriftelijke rapportage verlangt van het gehouden behandelingstraject met cliënt, wordt hiervoor een factuur gestuurd aan cliënt. Deze factuur behelst maximaal een uur arbeid tegen het in de overeenkomst met de cliënt afgesproken uurtarief.
 11. De therapeut is aangesloten bij de beroepsorganisatie NBVH. De regels van deze beroepsorganisatie zijn op de therapeut van toepassing. De cliënt kan zich met klachten over de therapeut bij deze beroepsorganisatie melden (zie ook klachtenregeling). De therapeut is daarnaast geregistreerd in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).
 12. Cliënt gedraagt zich als een gast; hij/ zij houdt zich aan de regels van de gastvrouw/gastheer (de therapeut). Er wordt tijdens een sessie niet gerookt en geen alcohol gedronken. De kosten van vernieling van eigendommen van de therapeut door de cliënt, zullen op cliënt worden verhaald. Van iedere vorm van mishandeling van de therapeut door de cliënt zal te allen tijde aangifte bij de politie worden gedaan.
 13. Praktijk Sol is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, dan wel doordat cliënt voor hem/haar bekende en beschikbare informatie aanwezig in medische dossiers van arts/specialist of andere behandelaar, niet heeft verstrekt.
 14. De cliënt heeft het privacyreglement van Praktijk Sol gelezen, welke vermeld staat op de website en cliënt stemt in met dit privacyreglement.
 15. Prakijk Sol is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan aan eigendommen van cliënt door parkeren op of het betreden van het terrein aan de Marconistraat 19 te Utrecht, noch voor andere schade ontstaan door het betreden van de praktijk, de hal en het gebruik maken van het toilet.
 16. Praktijk Sol is aangesloten bij de NBVH (Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapie) en is geregistreerd bij de RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) en valt zodoende onder de TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).
 17. In de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is geregeld hoe om te gaan met klachten. Praktijk Sol is daarvoor aangesloten bij de SCAG. In geval van een klacht is er een stappenplan. De eerste stap is om het met de therapeut te bespreken en te kijken of men er samen uit kan komen. De volgende stap is een schriftelijke klacht indienen bij de klachtfunctionaris van de beroepsvereniging (NBVH). Indien ook daar niet de oplossing wordt gevonden, kan er een beroep worden gedaan op de geschilleninstantie (SCAG).

Betalingsvoorwaarden praktijk

Artikel 1

Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen de therapeut en de cliënt.

Artikel 2

De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €110,- per sessie integratieve therapie. Een therapiebijeenkomst duurt 90 minuten. De cliënt ontvangt na de sessie een nota voor de therapie en betaalt de nota aan de therapeut (contant of binnen 14 dagen per bank). De cliënt declareert vervolgens de nota zelf bij de ziektekostenverzekering.

Artikel 3

Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd te worden. Bij niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 4

Bij niet-betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum zal de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen. Voor het verzenden van deze betalingsherinnering wordt een bedrag van €5,- aan de cliënt in rekening gebracht.

Artikel 5

Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen.

Artikel 6

Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt. Indien de opdrachtgever consument is, worden de incassokosten in rekening gebracht volgens de Wet incassokosten (excl BTW), met een minimumtarief van €40,00.  Voor de voorwaarden zie Medicas.

Artikel 7

Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd – tenzij de behandeling zich hiertegen verzet – verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

Privacy statement

Anna Solowska, handelend onder de naam Praktijk Sol, kantoorhoudende te Utrecht aan de Marconistraat 19, emailadres info@praktijksol.nl, is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerkingsdoeleinden

Gegevens worden verzameld ten behoeve van (het tot stand komen van) behandelovereenkomsten en de financiële afwikkeling daarvan.

Rechtsgrond voor gegevensverwerking

De gegevens worden enkel met toestemming van de betrokkene verwerkt of ter uitvoering van een overeenkomst of omdat daarvoor een wettelijke plicht geldt. De betrokkene heeft te allen tijde het recht de toestemming in te trekken.

In de situatie dat u kosten wil laten vergoeden door een derde partij, bijvoorbeeld een verzekeraar, dienen de door die betreffende derde partij aangegeven benodigde gegevens aan Praktijk Sol te worden verstrekt om de gewenste vergoeding te kunnen verkrijgen.

Praktijk Sol zal de (persoons)gegevens niet verwerken voor een ander doel dan dat waarvoor de (persoons)gegevens zijn verzameld. Bij het verzamelen van gegevens staat het betrokkene geheel vrij om gegevens al dan niet te verstrekken. Aan de hand van de verstrekte gegevens kan een behandelovereenkomst worden gesloten.

Praktijk Sol zal gegevens kunnen delen met de navolgende categorieën van ontvangers:

  • Behandelaars van betrokkene of (medisch) adviseurs, alleen met toestemming van betrokkene
  • Boekhouding van Praktijk Sol, ter uitvoering van wettelijke plicht

Bewaartermijnen

In de situatie dat een behandelovereenkomst tot stand komt zullen de gegevens tot 20 jaar nadat de laatste behandeling heeft plaatsgevonden op grond van de behandelovereenkomst, waaronder handelingen met betrekking tot facturatie, worden opgeslagen.

In de situatie dat geen behandelovereenkomst tot stand komt zullen de gegevens maximaal 1 jaar worden opgeslagen.

U heeft het recht de gegevens in te zien, te rectificeren, te laten wissen of over te dragen.

Ook heeft u het recht beperking van de verwerking van de gegevens te verzoeken of bezwaar te maken tegen verwerking van de gegevens.

Klachten

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van oordeel bent dat in strijd wordt gehandeld met uw privacyrechten.

Praktijk Sol maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering (evaluatie van persoonlijke aspecten).